REFERENCEReferenc lista važnijih radova.


*    Izmuljivanje taložnice Makiš. Količina 180.000 m3. (sa preduzećem HIDRO - BAZA Beograd)
Investitor: JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.


*    Uklanjanje rečnih sedimenata plovnim bagerom, Nemačka. Količina 270.000 m3. (sa preduzećem HIDRO - BAZA Beograd)
Investitor: DHSV - Deich und Hauptsielverband Dithmarschen


*    Podvodni iskop kanala po dnu Skadarskog jezera za postavljanje vodovoda. Količina 180.000 m3.
Investitor: JP Regionalni vodovod Crnogorsko primorje, Budva, Crna Gora.


*    Izmuljivanje kanala rashladne vode TEKO B Kostolac.
Količina 500.000 m3.
Investitor: PD »Termoelektrane i kopovi« Kostolac.


*    Izmuljivanje taložnice Makiš. Količina 200.000 m3.
Investitor: JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.


*    Produbljivanje-čišćenje plovnog puta Virpazarski kanal.
Količina: 18.000 m3.
Investitor: Uprava pomorske sigurnosti, Bar, Crna Gora.


*    Izvođenje radova na uređenju plaže »Stari grad« u Šapcu-izmuljenje korita reke Save i iskop peska iz korita, plovnim bagerom.
Količina 20.000 m3.
Investitor: Javno preduzeće za upravljanje građevinskim zemljištem Šabac.


*    Bagerovanje obale pristaništa Rafinerije nafte Pančevo u zoni 0, I i II pristana. Stalni radovi. Količina 40.000 m3.
Investitor: NIS-AD Novi Sad, NIS- Rafinerija nafte Pančevo.


*    Čišćenje Kostolačkog Dunavca-plaža u Kostolcu i izgradnja ribolovne staze. Količina 11.800 m3.
Investitor: Sportsko ribolovno društvo »DUNAVAC« Kostolac.


*    Izmuljivanje i nasipanje peskom podvodnog dela plaže na Srebrnom jezeru. Količina 19.000 m3.
Investitor: »Silver Lake Investment« d.o.o. Beograd.


*    Plovni iskop mulja sa dna Srebrnog jezera.
Količina 61.600 m3.
Investitor: Ministarstvo za turizam i regionalni razvoj.


*    Čišćenje (izmuljivanjem) ulaznog dela kanala rashladne vode i jezera ispred crpne stanice Termoelektrane »Kostolac« B. Količina 50.000 m3.
Investitor: PD »Termoelektrane i kopovi« Kostolac.


*    Bagerovanje dna navoza sa izbacivanjem izbagerovanog materijala u maticu reke Save u Brodogradilištu »Sava« u Mačvanskoj Mitrovici.Stalni radovi.Količina 30.000 m3.
Investitor: Brodogradilište »Sava« AD Mač.Mitrovica i »Team« doo Sremska Mitrovica.


*    Čišćenje ulivnog kanala refulernim plovnim bagerom sa odlaganjem materijala u maticu reke Dunav,pontonskim cevima i uklanjanje nanosa sa kosina kanala, za potrebe »TE-TO« Novi Sad. Količina 5.000 m3.
Investitor: »Phoenix industrial« doo Beograd.


*    Izmuljivanje,plovnim bagerom,Glavnog kanala »Plavna«.
Količina 43.000 m3.
Investitor: V.D.«Dunav« AD Bačka Palanka.


*    Iskop ulaznog dela kanala Azotare u Pančevu.
Količina: u više navrata 60.000 m3.
Investitor: HIP-Azotara Pančevo.


VAŽNI RADOVI

Podvodni iskop Skadarskog jezera

Kanal TEKO B Kostolac

Taložnica Makiš

Plovni put Virpazarski kanal

Plaža »Stari grad« Šabac

Pristanište Rafinerije Pančevo

Kostolačka plaža

Podvodni deo plaže Srebrno jezero

Ulazni deo kanala Termoelektrane »Kostolac«

Dno navoza Brodogradilišta »Sava« Sremska Mitrovica

Ulivni kanal Dunava Novi Sad

Kanal »Plavna«

Ulazni kanal Azotare Pančevo