DELATNOSTIPlovni refulerni bager


Preduzeće poseduje 2 plovna refulerna bagera:


1. Plovni bager IHC, tipa Beaver 600 sa ugrađenim frezerom instalirane snage 630 HP, dubine kopanja 9 m.
Bager može da se rasklopi i takav transportuje do mesta spuštanja u vodotok, gde se sklapa i spušta uz pomoć auto dizalica.

Refulerni bager

 

Rad plovnog bagera na iskopu materijala se odvija na sledeći način :

- Kraj usisne cevi sa frezerom se postavlja na profil koji se kopa. Debljina sloja koji se skida u jednom prolazu zavisi od vrste materijala koji se kopa. Iskop se vrši u potrebnom broju prolaza dok se ne stigne na definisanu kotu iskopa.


Mešavina iskopanog materijala i vode u odnosu 1:5 do 1:10, se centrifugalnom pumpom usisava i preko sistema plovnog cevovoda transportuje do mesta odlaganja na daljini do 3000 m.

 

Rad plovnog bagera slika - 1

Rad plovnog bagera slika - 2

 

Bager se po trasi rova pomera uz pomoć dva sidra i dva pilona. S obzirom na tehnologiju rada bagera i vrstu materijala u kome se vrši iskop, tolerancija kote iskopa se kreće u granicama +/- 20 cm.

Izbagerovani materijal se odlaže u maticu reke ili u kasete koje se prave na mestima koja odredi Investitor.


2. Plovni bager MB30 koji je lako prenosiv sa jednog do drugog mesta rada. Princip rada je isti kao i kod Bivera 600. Instalirana snaga 180 HP i dubine kopanja do 10 m. Daljina bacanja iskopanog materijala je 400 m.


Plovni bager MB30

Prenosivi
refulerni bager
IHBC BEAVER 600Snaga 630 HP

Kapacitet
200-300 m3/h

Maksimalna dubina kopanja 9m

Usisni i potisni cevovod Ø400

Dužina bacanja do 3000 m

Plovni refulerni
bager MB 30


Snaga 180 HP

Kapacitet 50 m3/h

Maksimalna dubina kopanja 10 m

Usisni i potisni cevovod Ø200

Dužina bacanja 400 m